Concurso ao mellor leite frito do Cocido de Lalín

Concurso ao mellor leite frito do Cocido de Lalín

O Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis celebra o I Concurso ao Mellor Leite Frito do Cocido de Lalín o vindeiro 1 de febreiro co que entregará 500€ en premios. O gañador ou gañadora levará un premio de 300€, pero tamén se entregará un premio de 150€ á orixinalidade e 50€ para o leite frito mellor presentado.

Será necesario inscribirse antes das 14:00 h do día 01 de febreiro de 2024 nas oficinas de xerencia do centro comercial, ou enviando ao enderezo electrónico pontinas@pontinas.com os seus datos persoais: nome, apelidos, DNI, enderezo electrónico e teléfono de contacto.

O xoves 1 de febrero ás 18:00 horas os inscritos terán que presentar o seu leite frito no Pontiñas, que será evaluado polo xurado e posterior entrega de premios.


BASES DO CONSURSO

1. OBXECTO DO CONCURSO

O obxectivo deste concurso é seleccionar o mellor LEITE FRITO de elaboración caseira. 

2. PARTICIPANTES

Poderá participar todo aquel que o desexe.

3. INSCRICIÓNS

As persoas interesadas en participar neste concurso deberán realizar unha inscrición previa antes das 14:00 h do día 01 de febreiro de 2024.

A inscrición realizarase nas oficinas de xerencia do centro comercial, ou enviando ao enderezo electrónico pontinas@pontinas.com os seus datos persoais: nome, apelidos, DNI, enderezo electrónico e teléfono de contacto.

4. REQUISITOS

As sobremesas presentadas a concurso deberán estar elaboradas na sua totalidade de forma caseira.

Deberán presentarse nunha cantidade mínima de 8 porcións, listas para degustar e en perfectas condicións de consumo.

Só se admitirá unha receta por inscrición.

As sobremesas presentadas serán cedidas para a degustación despois de que o xurado emita o seu fallo.

5. PRESENTACIÓN A CONCURSO

A presentación do Leite Frito a concurso terá lugar o día 01 de febrero do 2024, entre as 17:00   e as 17:30 horas no Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis.

Os participantes deberán entregar xunto co leite frito, un sobre cos seus datos persoais, ingrendientes utilizados e a receita; o concursante recibirá un número para a súa identificación.

6. XURADO E FALLO

O xurado estará composto por profesionais do sector hostaleiro e reposteiro; cociñeiras non profesionais con recoñecido prestixio en repostería, así como un representante do Pontiñas Centro Comercial.

O xurado cualificará os pratos en base a criterios de imparcialidade, obxectividade e plena igualdade de todos os participantes. O fallo do xurado será inapelable, e no caso de que proceda, poderá deixar deserto algún dos premios.

7. VALORACIÓN E PUNTUACIÓN E PREMIOS

1º PREMIO AO MELLOR LEITE FRITO DO COCIDO DE LALIN: vale de compra do Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis por valor de 300.-€.

O xurado deberá valorar catro campos de puntuación:

1. Sabor: de 1 a 10 puntos

2. Elaboración: de 1 a 5 puntos

3. Orixinalidade: de 1 a 5 puntos

4. Presentación: de 1 a 5 puntos 

Do resultado da suma das distintas puntuacións (sabor, elaboración, orixinalidade e presentación da leite frita obterase o nome da persoa gañadora.

2º PREMIO AO LEITE FRITO MAIS ORIXINAL DO COCIDO DE LALIN: vale de compra do Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis por valor de 150.-€.

Orixinalidade: de 1 a 5 puntos

O que maior puntuacicón obteña neste apartado, será o gañador/a.

3º PREMIO AO LEITE FRITO MELLOR PRESENTADO DO COCIDO DE LALIN: vale de compra do Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis por valor de 50.-€.

Presentación: de 1 a 5 puntos

O que maior puntuacicón obteña neste apartado, será o gañador/a.


En calqueira das tres categorías, no caso de que se dese un empate, en primeiro lugar, utilizarase como criterio de desempate o que teña maior puntuación en sabor, no caso de que siga existindo empate o que teña maior puntuación en elaboración.

O fallo do xurado será inapelable. O premio poderá quedar deserto.

O premio entregarase no mesmo lugar da celebración do concurso, ao finalizar o mesmo.

8. ACEPTACIÓN DAS BASES

O feito de participar no presente concurso supón a plena aceptación do contido destas bases.


Normativa

Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y LOPDGDD 3/2018.

Responsable del tratamiento

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PONTIÑAS CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO GADIS 

NIF: H36481513

Dirección: Rúa Carballeira Da Botica, 5, 36500, Lalin (Pontevedra) España

Teléfono: 986 79 23 28

Correo electrónico: pontinas@pontinas.com

Finalidad y legitimación del tratamiento

1. Gestionar su participación en el concurso. Podemos tratar sus datos porque existe una relación contractual.

2. Gestión contable. En caso de que resulte ganador podemos tratar sus datos con esta finalidad porque existe una obligación legal establecida en el Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.

3. Gestión fiscal. En el caso de que resulte ganador del sorteo/promoción/etc., podemos tratar sus datos con esta finalidad porque existe una obligación legal establecida en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás legislación aplicable.

4. Realizar actividades de promoción.

a) En el caso de que nos haya dado su consentimiento podemos tratar sus datos para enviar comunicaciones comerciales.

b) En el caso de que resulte ganador del concurso, y nos haya dado su consentimiento, podremos tratar sus datos, en concreto su nombre, apellidos y/o imagen para promocionar la actividad organizada por el Centro Comercial. 

c) Publicación del nombre y los apellidos del ganador a través de la web y las RRSS del Centro Comercial. Podemos tratar sus datos con esta finalidad porque tenemos un interés legítimo en promocionar el sorteo y en ser transparentes con los resultados.

Conservación de los datos

Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para alcanzar las finalidades indicadas y, debidamente bloqueados, durante el plazo de prescripción de acciones legales más amplio, de conformidad con la legislación aplicable.

Obligación de facilitar los datos

Los datos solicitados son necesarios para poder inscribirse, de lo contrario no podrá participar en el sorteo.

Destinatarios de datos

a) Se comunicarán los datos del ganador (nombre, apellidos e imagen) a usuarios de la página web, prensa, otros medios de comunicación y redes sociales porque nos ha dado su consentimiento. 

b) Se comunicarán los datos del ganador que sean necesarios a la Administración Tributaria con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones legales con dicha Administración. 

c) Se comunicarán sus datos a nuestros encargados de tratamiento cuando sea necesario para la prestación de los servicios contratados a los mismos.

Transferencia de datos a terceros países 

En caso de que nos haya dado su consentimiento, con ocasión de la publicación de sus imágenes a través de Facebook e Instagram se podrá producir la Transferencia Internacional de sus datos a EE.UU. o a cualquier otro país en el que sus subencargados mantengan operaciones. Conforme a los anexos de procesamiento de datos de estas plataformas las transmisiones de datos fuera del Espacio Económico Europeo se llevarán a cabo mediante cláusulas contractuales tipo o soluciones de transferencia alternativa. Puede obtener más información a través de: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation.

Derechos del interesado

    – Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales suyos o no, a saber, cuáles son, para que se usan, cuanto tiempo se van a guardar, el origen de los mismos y si se han comunicado o se van a comunicar a un tercero.

    – Rectificación: derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos y a que se completen los datos personales incompletos.

    – Supresión: derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal cuando sean inadecuados, excesivos o ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, incluido el derecho al olvido. 

    – Oposición: derecho a oponerse, en determinadas circunstancias, a que se realice el tratamiento de sus datos personales o a solicitar que se cese en el tratamiento.

    – Limitación del Tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias establecidas legalmente, que no se traten sus datos más allá de la mera conservación de los mismos. 

    – Portabilidad: derecho a recibir los datos de carácter personal en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y poder transmitirlos a otro responsable, siempre que sea técnicamente posible.

    – Derecho a retirar el consentimiento: podrá retirar su consentimiento en cualquier momento dirigiéndose por escrito a la dirección del responsable del tratamiento, pero los tratamientos que ya se hayan efectuado continuarán siendo válidos.

Ejercicio de los derechos

El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito, dirigiéndose a la siguiente dirección Rúa Carballeira Da Botica, 5, 36500, Lalin España o al correo electrónico pontinas@pontinas.com.  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PONTIÑAS CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO GADIS pone a su disposición modelos para la realización del ejercicio de derechos que pueden recogerse en la dirección anteriormente indicada. Para más información: www.aepd.es.

Derecho de reclamación ante la Autoridad de Control

En el caso de que no se hayan respetado sus derechos puede presentar una reclamación dirigiéndose por escrito a la Agencia Española de Protección de Datos sita en la calle Jorge Juan, 6-28001-Madrid o utilizar la sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es. En ambos casos, deberá acompañar la documentación pertinente.

Solicitude de participación

DATOS PERSOAIS:

Nome e apelidos:

Enderezo:

Localidade:

Telf.:

E­ mail:

DATOS DA RECEITA:

Ingredientes:

Receita:

Leave a Reply

Your email address will not be published.