Política de Privacidade

Os datos persoais vinculados a esta web respectan as esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e demais lexislación e normativa vixente en materia de protección de datos.

Quen é o Responsable do tratamento?

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PONTIÑAS CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO GADIS

NIF: H36481513

Enderezo: Rúa Carballeira da Botica 5, 36500 Lalín (Pontevedra)

Correo electrónico: pontinas@pontinas.com

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

De acordo coas distintas seccións da nosa web, tratamos os seus datos coas seguintes finalidades:

1. Coa finalidade de xestionar o envío da información solicitada a través do correo electrónico.

2. Para a inscrición nos cursos ofertados polo centro.

Tratamos os seus datos, xestionar e atender ás solicitudes de información, dúbidas, consultas, suxestións ou queixas relacionados con actividade do responsable que se expuxeron a través do formulario de contacto da páxina web.

Durante canto tempo conservaremos os seus datos persoais?

O tempo de conservación dos datos persoais poderá consultalo na correspondente cláusula picando aquí.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A lexitimación poderá consultala na correspondente cláusula picando aquí.

A que destinatarios se lles comunicarán os seus datos?

Non se realizarán comunicacións de datos a terceiros.

Realizaranse transferencia de datos a terceiros países?

Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos persoais?

– Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo se van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.

– Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.

– Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.

– Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.

– Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.

– Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común, e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

Terá a posibilidade de retirar o consentimento?

Terá a posibilidade e o dereito de retirar o seu consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Onde poderá exercitar os seus dereitos?

O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixilo ao enderezo anteriormente citado. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos no seguinte enderezo: pontinas@pontinas.com. Para máis información: www.agpd.es.

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control?:

No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.

En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.