Faino realidade co Pontiñas!

Faino realidade co Pontiñas!

Cal é a viaxe que levas soñando toda a vida? ✈️
Maldivas? Brasil? O Gran Cañón do Colorado? O Taj Mahal?  Ou alguna capital dun país europeo? París? Milán? Atenas?

Que che parecería facelo realidade? 

Este mes de novembro, só por comprar no Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis, entrarás no sorteo e poderás gañar 2 billetes de avión A ONDE TI QUEIRAS!

Tan lonxe como desexes! Sen trampas!  Tantas participacións coma compras de 50€ fagas nos nosos comercios!

Deberás cubrir a papeleta e depositala na furia que atoparás diante das taquillas de cines.

O sorteo terá lugar o venres 24 de novembro, na noite do Black Friday, e non será presencial, polo que se non te podes achegar e resultar gañador/a, chamarémoste ao día seguinte para darte a noraboa.

Os soños convírtense en realidade no Pontiñas!

BASES LEGAIS DO SORTEO

CLÁUSULA 1.- EMPRESA ORGANIZADORA.

Comunidade de propietarios Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis, con domicilio social en Carballeira Botica, 5 – Lalín e con NIF/CIF H-36481513 (en diante, “Organizador”), organiza nas datas indicadas a continuación, o Sorteo con obrigación de compra chamado “Deixa de soñar” (en diante, o Sorteo) de acordo con as condicións que se recollen nestas Bases.


CLÁUSULA 2.- PRAZO E MODO DE PARTICIPAR.

O prazo para participar é do 02 ao 24 de novembro de 2023, ambos os incluídos.

Quen desexe participar deberá:

• Ser maior de 18 anos e residente en España.

• Realizar unha compra de 50.-€ ou máis, en calquera dos establecementos de Pontiñas Centro Comercial. O establecemento facilitaralle un boleto para cumprimentar

cos seus datos, e este boleto deberá ser depositado nunha urna habilitada para a ocasión.

A participación no Sorteo implica que o participante cumpre cos requisitos establecidos e que acepta estas bases legais.


CLÁUSULA 3.- PREMIO.

O premio consistirá nos voos de avión para 2 persoas, ao destino que o gañador decida, dentro do período que estableza tanto a axencia de viaxes contratada para a ocasión, como o organizador.

Aos premios do presente Sorteo seranlles de aplicación a Lei 35/2006 do 28 de novembro do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e o Real Decreto 439/2007 do 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento do Imposto da Renda das Persoas Físicas.


CLÁUSULA 4.- SORTEO.

O Sorteo realizarase o día 24 de novembro de 2023, ás 22:00 horas, nas instalacións do Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis, mediante a extracción aleatoria de 1 gañador/a de a urna na que previamente os participantes depositasen os seus boletos. Así mesmo, procederase á extracción de 1 participante adicional con carácter de reserva.


CLÁUSULA 5.- ENTREGA DO PREMIO.

O gañador/para será contactado/á partir do 24 de novembro de 2023. No caso de que non fose posible localizar á devandita persoa nun prazo de 3 días, ou ben, se rexeitase o premio expresamente por calquera causa, o Organizador acudirá aos rexistros de reserva.

Unha vez aceptado o premio, o gañador/para recibirá un e-mail explicativo sobre como proceder para a entrega do mesmo. No caso de que o premio fose rexeitado polo gañador e o reserva, o Sorteo será declarado deserto.

Os participantes autorizan a que as súas participacións sexan publicadas na páxina web e redes sociais do Organizador, así como en calquera das canles o ciais de comunicación da marca sen que iso xere dereito ao seu favor para recibir contraprestación algunha.


CLÁUSULA 6.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS.

BASES LEGAIS SORTEO VIAXE.

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD e LOPDGDD 3/2018.

Responsable do tratamento: COMUNIDADE DE PROPIETARIOS PONTIÑAS CENTRO COMERCIAL E DE OCIO GADIS

NIF: H36481513

Dirección: Rúa Carballeira Dá Botica, 5, 36500, Lalin (Pontevedra) España

Teléfono: 986 79 23 28

Correo electrónico: pontinas@pontinas.com


Finalidade e lexitimación do tratamento:

1. Xestionar a súa participación no sorteo. Podemos tratar os seus datos porque existe unha relación contractual.

2. Xestión contable. No caso de que resulte gañador podemos tratar os seus datos con esta  nalidade porque existe unha obrigación legal establecida no Real Decreto do 24 de xullo de 1889 polo que se publica o Código Civil.

3. Xestión  scal. No caso de que resulte gañador do sorteo/promoción/etc., podemos tratar os seus datos con esta  nalidade porque existe unha obrigación legal establecida na Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria e demais lexislación aplicable.

4. Realizar actividades de promoción.

a) No caso de que nos dera o seu consentimento podemos tratar os seus datos para enviar comunicacións comerciais.

b) No caso de que resulte gañador do sorteo, e déranos o seu consentimento, poderemos tratar os seus datos, en concreto o seu nome, apelidos e/o imaxe para promocionar a actividade organizada polo Centro Comercial.

c) Publicación do nome e os apelidos do gañador a través da web e as RRSS do Centro Comercial. Podemos tratar os seus datos con esta  nalidade porque temos un interese lexítimo en promocionar o sorteo e en ser transparentes cos resultados.


Conservación dos datos:

Os seus datos conservaranse durante o tempo necesario para alcanzar as finalidades indicadas e, debidamente bloqueados, durante o prazo de prescrición de accións legais máis amplo, de conformidade coa lexislación aplicable.


Obrigación de facilitar os datos:

Os datos solicitados son necesarios para poder inscribirse, pola contra non poderá participar no sorteo.


Destinatarios de datos:

a) Comunicaranse os datos do gañador (nome, apelidos e imaxe) a usuarios da páxina web, prensa, outros medios de comunicación e redes sociais porque nos deu o seu consentimento.

b) Comunicaranse os datos do gañador que sexan necesarios á Administración Tributaria co  n de dar cumprimento ás obrigacións legais coa devandita Administración.

c) Comunicaranse os seus datos aos nosos encargados de tratamento cando sexa necesario para a prestación dos servizos contratados aos mesmos.


Transferencia de datos a terceiros países:

No caso de que nos dera o seu consentimento, con ocasión da publicación das súas imaxes a través de Facebook e Instagram poderase producir a Transferencia Internacional dos seus datos a EE.UU. ou a calquera outro país no que os seus subencargados manteñan operacións. Conforme aos anexos de procesamento de datos destas plataformas as transmisións de datos fose do Espazo Económico Europeo levarán a cabo mediante cláusulas contractuais tipo ou solucións de transferencia alternativa.

Pode obter máis información a través de: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation.


Dereitos do interesado:

– Acceso: dereito a obter con información sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.

– Rectificación: dereito a solicitar a recti cación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.

– Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os  ns para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.


Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.

– Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.

– Portabilidad: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

– Dereito a retirar o consentimento: poderá retirar o seu consentimento en calquera momento dirixíndose por escrito á dirección do responsable do tratamento, pero os tratamentos que xa se efectuaron continuarán sendo válidos.


Exercicio dos dereitos:

O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito, dirixíndose á seguinte dirección Rúa Carballeira Dá Botica, 5, 36500, Lalin España ou ao correo electrónico pontinas@pontinas.com. COMUNIDADE DE PROPIETARIOS PONTIÑAS CENTRO COMERCIAL E DE OCIO GADIS pon á súa disposición modelos para a realización do exercicio de dereitos que poden recollerse na dirección anteriormente indicada. Para máis información: www.aepd.es.


Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control:

No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es. En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

Leave a Reply

Your email address will not be published.